PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Projekty

Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit i przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.

Każdy współfinansowany projekt powinien ponadto wykazywać silny charakter transgraniczny, nie tylko za sprawą partnerstwa nawiązanego między instytucjami, ale przede wszystkim dzięki rezultatom działań i ich pozytywnemu wpływowi na obszar przygraniczny i jego mieszkańców po obu stronach granicy.

Maksymalny wkład UE na projekt wynosi 90% jego całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

W Programie realizowane są trzy rodzaje projektów:

 • DUŻE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
 • Projekty strategiczne, wybierane pozakonkursowo
 • Czas trwania: maksymalnie 30 miesięcy
 • W ramach Priorytetów: ZDROWIE, ŚRODOWISKO, TURYSTYKA, GRANICE, DOSTĘPNOŚĆ
 • PROJEKTY REGULARNE
 • Wybierane w naborach
 • Wartość dotacji: 200 000 - 2 500 000 EUR
 • Czas trwania: maksymalnie 24 miesiące
 • W ramach Priorytetów: ZDROWIE, ŚRODOWISKO
 • MAŁE PROJEKTY
 • Wybierane i realizowane w ramach dwóch funduszy małych projektów
 • Wartość dotacji dla funduszu: 5,11 mln EUR
 • Czas trwania: maksymalnie 12 miesięcy
 • W ramach Priorytetu: ŚRODOWISKO (cel szczegółowy 1.4), WSPÓŁPRACA (cel szczegółowy 4.1).


Główne wymagania dotyczące projektów

Projekty finansowane w ramach Programu powinny spełniać wszystkie następujące warunki:

 • wkład w realizację priorytetów i celów szczegółowych Programu;
 • wkład we wzmocnienie współpracy transgranicznej;
 • zgodność ze wszystkimi zasadami horyzontalnymi UE i wkład w ich realizację;
 • realizacja projektu w partnerstwie polsko-ukraińskim;
 • realizacja działań na obszarze objętym Programem.


Nabory wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu są składane w naborach. Po ogłoszeniu naboru wniosków na stronie internetowej Programu publikowane jest ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje (w tym pakiet aplikacyjny). Każde ogłoszenie o naborze wniosków zawiera precyzyjne informacje na temat docelowego typu projektów oraz określa ramy czasowe (data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia).

Informacje dotyczące kolejnych etapów organizacji naboru oraz jego wyników na bieżąco są udostępniane na stronie internetowej Programu.

Pierwszy nabór rozpoczął się w maju i trwał do końca sierpnia 2023 roku. Wnioskodawcy mogli ubiegać się o środki unijne w dwóch priorytetach Programu:

 • ZDROWIE - budżet 37,36 mln euro;
 • ŚRODOWISKO – budżet 81,90 mln euro.

W naborze wpłynęło łącznie 247 wniosków (132 w priorytecie ŚRODOWISKO i 115 w priorytecie ZDROWIE).

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna