PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Kwalifikowalność instytucji

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

1. Gdzie znajdę informacje nt. kwalifikowalności instytucji?

Zasady kwalifikowalności instytucji zostały opisane w pkt. 4.5 Podręcznika Programu. Wymogi dot. kwalifikowalności są identyczne dla instytucji pełniących rolę Partnera Wiodącego i Partnera Projektu.

2. Czy instytucja nastawiona na osiąganie zysku, lub przedsiębiorstwo może być partnerem projektu?

Nie, partnerami w projektach Programu nie mogą być przedsiębiorstwa i instytucje o charakterze stricte komercyjnym.

Więcej informacji – w p. 4.5 Podręcznika Programu.

3. Czy instytucja spoza obszaru Programu może być partnerem w projekcie?

W uzasadnionych przypadkach partnerem w projekcie mogą być instytucje, które znajdują się w Polsce/Ukrainie poza obszarem Programu, ale mają rozpoznawalny wpływ i/lub powiązania funkcjonalne z obszarem Programu.

W takim przypadku we wniosku należy udowodnić, że organizacja przyczynia się do korzyści i wnosi wartość dodaną do obszaru objętego Programem. Wszystkie jej działania będą poświęcone dobru tego obszaru, a jej udział jest niezbędny do osiągnięcia celów projektu.

Obszar Programu wskazany jest w p. 1.2 Podręcznika Programu.

4. Czy udział w projektach instytucji spoza obszaru Programu podlega jakimś specjalnym zasadom (np. ograniczenia administracyjne, finansowe, itp.)?

Partnerzy spoza obszaru Programu są traktowani tak samo, jak Partnerzy z obszaru Programu. Jednak należy pamiętać, że Partner spoza obszaru Programu może wziąć udział w Programie wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (patrz p. 2.3 powyżej).

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna