PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Partnerstwo

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

1. Czy obecność polskiego i ukraińskiego partnera w projekcie jest warunkiem koniecznym?

Każdy projekt musi być oparty na polsko-ukraińskim partnerstwie, dlatego obecność co najmniej jednego Partnera z Polski oraz co najmniej jednego Partnera z Ukrainy jest obowiązkowa.

Więcej informacji – w p. 4.2 Podręcznika Programu.

2. Czy do wniosku o dofinansowanie należy załączyć umowę partnerską?/

Czy przed złożeniem wniosku wymagane jest podpisanie listu intencyjnego o współpracy w ramach konsorcjum? Jeśli tak, to czy jest dostępny jakiś szablon takiego dokumentu?

Na etapie składania wniosku będzie wymagana Deklaracja Partnera Wiodącego (Annex A2) oraz oświadczenia partnerskie dla każdego Partnera (Annex A3). Dokumenty te są częścią Wniosku Aplikacyjnego i mają być załączone do Wniosku w aplikacji WOD2021. Należy je uzupełnić, podpisać, ostemplować i załączyć do wniosku (skany podpisanych dokumentów lub pliki podpisane elektronicznie).

Na etapie aplikowania nie ma konieczności zawierania umów partnerskich. Nie później niż w przeciągu 60 dni od zawarcia Umowy Grantowej, Partner Wiodący powinien przedłożyć do Wspólnego Sekretariatu jedną Umowę Partnerską na realizację danego projektu. Powinna ona zostać przygotowana w języku angielskim i być podpisana przez wszystkich Partnerów Projektu.

Więcej informacji – w p. 4.3 Podręcznika Programu.

3. Czy Partner Wiodący może być Partnerem w innym projekcie?

Partner Wiodący może być równolegle Partnerem w innym projekcie. Partnerzy mogą składać więcej niż jeden wniosek i brać udział w więcej niż jednym projekcie. Komitet Monitorujący Programu może podjąć decyzję w sprawie ograniczenia liczby przyznanych dotacji dla jednego Partnera Wiodącego.

4. Jaka jest minimalna i maksymalna liczba Partnerów w projekcie?

Nie ma ograniczeń co do ilości Partnerów w projekcie. Partnerstwo musi być adekwatne do celów projektu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna