PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Kwalifikowalność działań

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

1. Czy działania w projekcie mogą być realizowane poza obszarem wsparcia Programu?

Działania w projekcie muszą być realizowane na obszarze wsparcia Programu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, część działań w projekcie może być zrealizowanych poza obszarem wsparcia, ale wyłącznie na terytorium Polski i Ukrainy i te działania muszą przynosić korzyści dla obszaru Programu i być niezbędne dla realizacji celów Programu. Więcej informacji – w p. 4.5 Podręcznika Programu.

2. Co to jest komponent infrastrukturalny?

Komponent infrastrukturalny obejmuje wydatki na finansowanie powstania infrastruktury, w szczególności finansowanie robót budowlanych. Należy w nim jednak ująć także inne koszty bezpośrednio związane z powstaniem infrastruktury, jak m.in. przygotowanie miejsca budowy, nadzór, dostawa i instalacja sprzętu nierozerwalnie związanego z infrastrukturą, renowacja itp.

Więcej informacji – w p. 1.5.1. Podręcznika Programu.

3. Czy zadania w ramach projektu muszą być tożsame po obu stronach granicy?

Nie, działania nie muszą być tożsame, muszą być zgodne z celami projektu i muszą przyczyniać się do osiągniecia wskaźników projektu.

4. Czy wydatki związane z budową kanalizacji, dzięki której mieszkańcy zostaną przyłączeni do istniejącej oczyszczalni ścieków będą kwalifikowalne w Programie?

Kwalifikowalne w Programie będą działania, które wpisują się w cel szczegółowy 1.2. Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważona gospodarka wodna oraz prowadzą do osiągniecia co najmniej jednego wskaźnika produktu oraz jednego wskaźnika rezultatu w ramach tego celu szczegółowego.

Więcej informacji na temat kwalifikowalności działań w celu szczegółowym 1.2 można znaleźć w p. 2.1. Podręcznika Programu. Na liście sugerowanych działań jest wymieniony m.in. „rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna