PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Budżet, kwalifikowalność kosztów, finanse

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

1. Czy koszty zakupu nieruchomości można ująć w kosztach kwalifikowalnych projektu?

Nie, zakup nieruchomości nie jest kosztem kwalifikowalnym.

Więcej informacji – w p. 9.6 Podręcznika Programu.

2. Czy jest możliwość wniesienia wkładu rzeczowego jako wkładu własnego?

Wkład własny (min. 10%) w projekcie w Programie Interreg NEXT Polska–Ukraina musi być wkładem finansowym. Zgodnie z p. 8.6 Podręcznika Programu, wkład rzeczowy nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może być traktowany jako minimum 10% współfinansowania projektu wnoszonego przez Partnera Wiodącego/Partnera Projektu.

3. Czy projekty mogą generować dochód?

Projekty nie mogą być nastawione na generowanie zysku.

4. Kiedy dostaniemy zaliczkę?

Pierwszą zaliczkę w wysokości 20% dofinansowania otrzymają Państwo po podpisaniu Umowy Grantowej oraz dostarczeniu Umowy Partnerskiej i wniosku o płatność.

Więcej informacji – w p. 10.1 Podręcznika Programu.

5. Ile wynosi obligatoryjny czas trwałości rezultatów projektu?

Obowiązek utrzymania charakteru i przeznaczenia rezultatów, produktów projektu przez pięć lat od jego zakończenia.
Każdy projekt zawierający element inwestycyjny/infrastrukturalny będzie zobowiązany zwrócić dofinansowanie UE jeśli w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu lub w czasie określonym w przepisach dotyczących pomocy publicznej, jeśli dotyczy, zmianie ulegną cele, charakter projektu lub warunki wdrażania które miałyby wpływ na jego zakładane cele.

Więcej informacji – w rozdz. 16 Podręcznika Programu.

6. Czy maksymalna wysokość dofinansowania w Programie zależy od typu instytucji będącej partnerem?

Nie zależy. Maksymalny poziom dofinansowania projektu dla wszystkich instytucji wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych, rozmiar grantu z Programu: 200 000 EUR – 2 500 000 EUR.

Więcej informacji – w p. 1.5 Podręcznika Programu.

7. Czy koszty nadzoru technicznego są kwalifikowalne w Programie?

Tak, zgodnie z zapisami p. 9.6 Podręcznika Programu, koszty nadzoru technicznego są kwalifikowalne.

8. Czy Koszty personelu (6%) liczone od wartości środków bezpośrednich mogą przypaść jednemu partnerowi np. liderowi projektu?

Koszty personelu może uwzględnić każdy z Partnerów lub tylko ten Partner, który chce z nich skorzystać.

W Deklaracji partnerskiej (Annex A3 do Wniosku Aplikacyjnego) każdy Partner deklaruje:

- „W przypadku, gdy planowane jest wykorzystanie stawki ryczałtowej do rozliczenia kosztów personelu mojej organizacji w budżecie projektu, moja organizacja faktycznie zaangażuje personel w realizację projektu;

- W przypadku, gdy planowane jest wykorzystanie stawki ryczałtowej do rozliczenia kosztów podróży i zakwaterowania mojej organizacji w budżecie projektu, poniesienie tych kosztów jest niezbędne do realizacji projektu”.

Więcej informacji – w p. 9.1 Podręcznika Programu.

9. Czy w przypadku stawek ryczałtowych możemy przyjąć mniejszy ryczałt niż przewidziany w Programie?

Nie, nie można przyjąć mniejszego ryczałtu. Wybierają Państwo albo 0, albo procent określony przez Program (w przypadku personelu jest to 6%).

Więcej informacji – w p. 9.1 Podręcznika Programu.

10. Czy każdy z partnerów zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego pokrywającego zadania, które realizuje po swojej stronie? Czy wkłady finansowe muszą być równej wysokości?

Każdy Partner (ukraiński lub polski) musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego pokrywającego zadania, które realizuje po swojej stronie.

Wysokości rzeczywiste i % wkładów od poszczególnych Partnerów mogą się różnić.

 

 

11. Czy w ramach ogłoszonego konkursu Partner Projektu z Polski może zakupić potrzebny sprzęt i przekazać go stronie ukraińskiej? W jaki sposób odbywa się taka procedura i jakie zapisy powinny znaleźć się we Wniosku Aplikacyjnym. 

Tak, Partner Projektu z Polski może zakupić potrzebny sprzęt i przekazać go stronie ukraińskiej, jeżeli to ma uzasadnienie.

We Wniosku Aplikacyjnym trzeba wyraźnie wskazać, z jakiego powodu ten sprzęt będzie przekazywany.

Na etapie realizacji projektu partnerzy będą musieli dostarczyć protokoły przekazania/przyjęcia sprzętu.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna