PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wskaźniki

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

1. Co dokładnie należy wziąć pod uwagę określając wartość wskaźnika „RCO69. Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej”?

Definicja wskaźnika produktu „RCO69 Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej” ujęta jest w Aneksie 3 do Podręcznika Programu -  wskaźnik mierzy maksymalną roczną liczbę osób, jaką może obsłużyć nowa lub zmodernizowana placówka opieki zdrowotnej przynajmniej raz w roku. Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp.
Modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw

Przy określaniu wartości wskaźnika należy wziąć pod uwagę jakiego wymiaru działalności danej placówki dotyczy projekt:

 • czy jego części/infrastruktury/usług, z której korzystają bądź mogą skorzystać wszyscy pacjenci/wszystkie oddziały danej placówki (np. windy, klatka schodowa, izba przyjęć, OIOM, pomieszczenie z tomografem) – wówczas wartością wskaźnika będzie maksymalna roczna liczba pacjentów, którą może obsłużyć cała placówka
 • czy konkretnego oddziału placówki (np. łóżka na oddziale geriatrycznym, inkubatory, zakup mammografu) – wówczas wartością wskaźnika będzie maksymalna roczna liczba pacjentów, którą może obsłużyć ten dany oddział placówki.

Chodzi o oddanie liczby faktycznych potencjalnych beneficjentów końcowych (tj. pacjentów) działań w projekcie.

2. Co dokładnie należy wziąć pod uwagę określając wartość wskaźnika „RCR73. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej”?

Definicja wskaźnika rezultatu „RCR73 Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej” ujęta jest w Aneksie 3 do Podręcznika Programu – wskaźnik mierzy Liczbę pacjentów obsłużonych przez nową lub zmodernizowaną placówkę opieki zdrowotnej w roku po zakończeniu interwencji. Jedna osoba może być liczona więcej niż raz, jeśli korzysta z placówek wielokrotnie. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do zarejestrowanych pacjentów obsłużonych co najmniej raz przez placówkę opieki zdrowotnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może wynosić zero w przypadku nowych placówek. 
Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp.

Do liczenia wartości wskaźnika w danej placówce należy stosować podejście analogiczne jak w przypadku wskaźnika produktu RCO69 (wyjaśnienie powyżej) z tą różnicą, że w przypadku wskaźnika RCR73 należy liczyć tę liczbę pacjentów, która zostanie faktycznie obsłużona w ciągu roku (nie maksymalną możliwą liczbę pacjentów jak w przypadku RCO69)

3. Czy we wskaźnikach należy uwzględnić wskaźnik „PLRO158. Liczba działań informacyjnych i promocyjnych na dużą skalę”?

Jest to wskaźnik dodatkowy, m.in. w priorytecie ZDROWIE, jeśli jest adekwatny do działań, które Państwo planują, to jak najbardziej powinien zostać ujęty.

Ogólnie – im więcej działań w projekcie będzie miało pokrycie we wskaźnikach, tym bardziej spójny z założeniami Programu ten projekt będzie, a jego efekty bardziej mierzalne, co z kolei powinno przełożyć się na możliwość zdobycia większej ilości punktów w odpowiednich częściach oceny jakościowej.

4. Jakie działania należy rozumieć pod pojęciem wskaźnika „RCR104. Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje” – działania miękkie czy też inwestycyjne i infrastrukturalne?

Definicja wskaźnika rezultatu „RCR104. Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje” ujęta jest w Aneksie 3 do Podręcznika Programu.
Definicja nie określa charakteru rozwiązania. Musi to być produkt spełniający łącznie warunki:

 1. stanowić odpowiedź na zdefiniowany w projekcie problem,
 2. być gotowy (sprawdzony, właściwie opisany) do wykorzystania, powielenia.

Najpierw należy zdefiniować problem, który projekt zamierza podjąć. Rozwiązanie, które zostanie do niego zaproponowane, najlepiej przetestować poprzez zastosowanie jego zaleceń w praktyce. Po takich próbach należy sprawdzić, na ile problem został rozwiązany, czy te działania są trafne, można wprowadzić zmiany wynikające z testów i jako produkt finalny przygotować opracowanie będące rozwiązaniem możliwym do zastosowania przez inne podmioty.

5. Co w definicji wskaźnika „RCR104. Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje” oznacza zapis „Przyjęcie/zwiększenie skali powinno być udokumentowane przez organizacje przyjmujące, na przykład w strategiach, planach działania itp.”?

Może to być zapis np. w dokumentach strategicznych, listy intencyjne podpisane przez zainteresowanych przeniesieniem rozwiązania itp.

6. Kogo należy liczyć we wskaźniku „RCR72. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych usług e-zdrowia”?

Wskaźnik będzie stanowił sumę osób, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w ciągu roku w podmiotach leczniczych, które uzyskały wsparcie. Osoby te będą wliczane do wartości wskaźnika w danym roku począwszy od następnego roku kalendarzowego licząc od momentu zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna