PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pierwszy nabór wniosków zakończony!

15 / 09 / 2023

Podczas pierwszego naboru w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 wnioskodawcy nie zawiedli – łącznie otrzymaliśmy aż 247 wniosków!

115 wniosków dotyczyło Priorytetu ZDROWIE.

Natomiast w ramach Priorytetu ŚRODOWISKO wpłynęły, w podziale na 3 cele szczegółowe, łącznie 132 wnioski:

Cel 1. Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego – 46 wniosków.

Cel 2. Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej – 53 wnioski.

Cel 3. Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczenie wszelkich form zanieczyszczeń – 33 wnioski.

 

Zainteresowanie środkami Programu było prawie 6 razy wyższe niż dostępny budżet:

Wspólny Sekretariat jest w trakcie oceny złożonych wniosków. Zgodnie z Podręcznikiem Programu, projekty podlegają dwuetapowej ocenie:

 1. Ocena formalna obejmująca ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Po przeprowadzeniu tej oceny Wspólny Sekretariat poinformuje Partnerów Wiodących za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy ich Wnioski Aplikacyjne spełniły wszystkie kryteria administracyjne i kwalifikowalności oraz czy zostaną poddane ocenie jakościowej. Jeśli decyzja będzie negatywna, Partnerzy Wiodący otrzymają uzasadnienie.

 1. Ocena jakościowa składająca się z oceny strategicznej i operacyjnej.

 

W imieniu instytucji Programu chcielibyśmy podziękować wszystkim wnioskodawcom za wysiłek i zaangażowanie włożone w nawiązanie partnerstw i złożenie wniosków projektowych.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna