PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

O programie

Nasza historia

W 2003 r., przygotowująca się do członkostwa w Unii Europejskiej (UE), Polska wraz z Ukrainą i Białorusią rozpoczęły prace nad uruchomieniem wspólnego programu transgranicznego. Jego pierwsza edycja to Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006. Przy całkowitym budżecie 58,4 mln EUR zrealizowano wówczas 167 projektów w wielu dziedzinach poprawiających jakość życia mieszkańców pogranicza.

Kolejną edycją był Program Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 ze znacznie większym finansowaniem z UE. Za całkowity budżet 203,6 mln EUR zrealizowano 117 projektów, w tym 9 projektów strategicznych, 102 projekty regularne i 6 projektów parasolowych (z 56 mikroprojektami).

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pod względem budżetu był największym takim programem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na granicach lądowych UE. Jego całkowity budżet 201,4 mln EUR umożliwił sfinansowanie 158 projektów – 10 strategicznych, 65 regularnych, 76 mikroprojektów i 7 specjalnych pozakonkursowych.

Program na lata 2021-2027 był początkowo przygotowany w formule trójstronnej, jako kontynuacja dotychczasowej owocnej i udanej współpracy transgranicznej. Jednak ze względu na wykorzystanie przez władze białoruskie migrantów na granicach zewnętrznych UE, a następnie zaangażowanie Białorusi w agresję militarną Rosji na Ukrainę w 2022 r., współpraca transgraniczna z Białorusią została zawieszona. W związku z tym Program 2021-2027 ma charakter dwustronny.

W 2023 r. świętowaliśmy 20-lecie współpracy transgranicznej między Polską a Ukrainą. 20 lat wspólnych kontaktów, przedsięwzięć i działań zrealizowanych dla przygranicznych regionów i społeczności obu państw. Działań w naprawdę szerokim zakresie tematycznym, jakie były realizowane w poszczególnych edycjach Programu – od bezpieczeństwa różnych wymiarów, przez infrastrukturę przejść granicznych i drogową, ochronę zdrowia i środowiska, promocję turystyki, przedsiębiorczości i dziedzictwa kulturowego, kończąc na tym, co być może najważniejsze, czyli wspieraniu współpracy i kontaktów międzyludzkich.


Polska – Ukraina 2021-2027

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. Jego ogólnym celem jest wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy. Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze. Unia Europejska przeznaczyła na jego realizację 235,9 mln EUR (z tego minimum 214,4 mln EUR na projekty), a jego całkowity budżet to ponad 262 mln EUR.

Cele Programu realizowane są w 6 głównych priorytetach: ŚRODOWISKO, ZDROWIE, TURYSTYKA, WSPÓŁPRACA, GRANICE, DOSTĘPNOŚĆ przy wykorzystaniu strategicznych dużych projektów infrastrukturalnych, projektów regularnych i funduszów małych projektów.

W efekcie I naboru projektów regularnych (2023), Komitet Monitorujący Programu wybrał do dofinansowania 20 projektów z priorytetu ZDROWIE oraz 44 projekty z priorytetu ŚRODOWISKO


Priorytety Programu i cele szczegółoweObszar Programu

Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych i obejmuje jednostki (podregiony) NUTS 3 po stronie polskiej oraz obwody na Ukrainie:

 • Polska - województwa:  podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie;
 • Ukraina - obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Obejmuje obszar 177 128 km2 , z czego 57% znajduje się na Ukrainie, a 43% w Polsce.


Projekty w Programie

 

Poniżej znajduje się prezentacja dotycząca Programu w języku polskim:

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna