PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

O programie

Rys historyczny

Polska i Ukraina współpracują ponad granicą od wielu lat. Pomimo przeciwności losu, podejmowane są wspólne działania i korzystne dla obu krajów rozwiązania.

W latach 2004-2006 powstał Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006. Przy całkowitym budżecie 58,4 mln EUR zrealizowano 167 projektów.

Kontynuowany był jako Program Współpracy Transgranicznej EISP Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Znacznie wzrosło jego finansowanie z budżetu UE. Wykorzystując jego budżet w wysokości ponad 203 mln EUR, zrealizowano 117 projektów, w tym 9 projektów strategicznych, 102 projekty regularne i 6 projektów parasolowych (z 56 mikroprojektami).

W okresie programowania 2014-2020 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina funkcjonował w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI). Pod względem budżetu był największym programem ENI CBC na granicach lądowych UE. Jego całkowity budżet w wysokości ponad 201 mln EUR umożliwił sfinansowanie 155 projektów - 10 strategicznych, 65 regularnych i 80 mikroprojektów.

Program 2021-2027 był początkowo przygotowany w formule trójstronnej, jako kontynuacja dotychczasowej owocnej i udanej współpracy transgranicznej Polski, Białorusi i Ukrainy. Niemniej jednak, ze względu na m.in. naruszenia praw człowieka na Białorusi, zapoczątkowane w 2021 roku i politycznie motywowane wykorzystanie migrantów na granicach zewnętrznych UE, wreszcie zaangażowanie Białorusi w agresję militarną Rosji na Ukrainę w 2022 roku, współpraca transgraniczna z Białorusią została zawieszona. W związku z tym Program 2021-2027 ma charakter dwustronny: Polska-Ukraina.


Polska – Ukraina 2021-2027

Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027 działa w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" (Interreg) oraz Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (NDICI). Dokument Programowy został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. i jest dostępny na stronie internetowej Programu.

Ogólnym celem Programu jest wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy. Podobnie jak jego poprzednicy, Program PL-UA skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit wywodzących się z tych regionów. Unia Europejska przeznaczyła na Program 235,9 mln euro (214,4 mln euro na projekty).


Priorytety Programu i cele szczegółoweObszar Programu

Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych i obejmuje jednostki (podregiony) NUTS 3 po stronie polskiej oraz obwody na Ukrainie:

 • Polska - województwa:  podlaskie, mazowieckie (tylko podregiony ostrołęcki i siedlecki), lubelskie i podkarpackie;
 • Ukraina - obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.

Obejmuje obszar 177 128 km2 , z czego 57% znajduje się na Ukrainie, a 43% w Polsce.


Projekty w Programie


Poniżej znajduje się prezentacja dotycząca Programu w języku polskim:

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna