PL-UA 2021-27
  • english
  • polish
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wniosek Aplikacyjny

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

1. Jaki jest termin na złożenie wniosku o dofinansowanie?

Wniosek Aplikacyjny można złożyć do 31 lipca 2023 r. Po tym terminie nie będzie możliwości złożenia wniosku.

2. Jak złożyć wniosek?

Wniosek Aplikacyjny z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system WOD2021. Partner Wiodący składa wniosek wraz z podpisanymi przez Partnerów Projektu oświadczeniami partnerskimi, które są częścią wniosku. Instrukcje wypełnienia wniosku są dostępne na stronie Programu.

3. Czy partner z Polski może złożyć wniosek w języku polskim?

Nie. Wszystkie wnioski muszą być złożone wyłącznie w języku angielskim.

4. Czy dla każdego z działań jest oddzielny nabór, czy wybiera się typ projektu?

Dla każdego celu szczegółowego jest oddzielny nabór. W aplikacji WOD2021 nabory w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 można znaleźć wpisując w wyszukiwarce „PLUA”.

5. Czy w I naborze wniosków istnieje ograniczenie co do liczby składanych wniosków przez jedną instytucję?

W założeniach do 1 naboru nie ma ograniczenia odnośnie liczby wniosków składanych przez jedną instytucję. Partnerzy mogą składać więcej niż jeden projekt i brać udział w więcej, niż jednym projekcie. Komitet Monitorujący Programu może podjąć decyzję w sprawie ograniczenia liczby przyznanych dotacji dla jednego Partnera Wiodącego.

6. Jakie są etapy oceny projektów w obecnie trwającym naborze?

Złożone wnioski podlegają dwuetapowej ocenie: 1 etap – ocena administracyjna i kwalifikowalności, 2 etap – ocena jakościowa. Dopiero po pozytywnym przejściu oceny administracyjnej i kwalifikowalności wniosek może zostać poddany ocenie jakościowej.

Decyzja o wyborze projektów podejmowana jest przez Komitet Monitorujący w oparciu o wyniki oceny asesorów.

Więcej informacji – w rozdz. 7 Podręcznika Programu.

7. Czy na etapie składania wniosku powinniśmy posiadać już prawomocne pozwolenie na budowę?

Na etapie składania Wniosku Aplikacyjnego będzie wymagany Annex A10 do wniosku. Pozwolenie na budowę lub jego odpowiednik (polscy partnerzy), jak również pozytywna decyzja ekspertyzy (ukraińscy partnerzy) powinny zostać przedłożone przed podpisaniem Umowy Grantowej, nie później niż 5 miesięcy od daty powiadomienia Partnera Wiodącego o przyznaniu dofinansowania dla projektu.

Więcej informacji – w p. 6.4 Podręcznika Programu.

8. Na jakim etapie należy załączyć do wniosku pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę lub jego odpowiednik (polscy partnerzy), jak również pozytywna decyzja ekspertyzy (ukraińscy partnerzy) powinny zostać przedłożone przed podpisaniem Umowy Grantowej, nie później niż 5 miesięcy od daty powiadomienia Partnera Wiodącego o przyznaniu dofinansowania dla projektu.

Więcej informacji – w p. 6.4 Podręcznika Programu.

9. Kiedy można spodziewać się wyników oceny wniosków? Kiedy przewidywane jest rozpoczęcie pierwszych projektów zakwalifikowanych do dofinansowania?

Czas trwania poszczególnych etapów zależeć będzie od ilości złożonych wniosków. Wstępnie planowane są następujące przedziały czasowe:

Priorytet ZDROWIE: Ocena wniosków będzie trwała od sierpnia do października 2023 r. Wybór projektów jest planowany w październiku 2023 r. Rozpoczęcie realizacji każdego projektu nastąpi po przejściu etapu kontraktacji i podpisaniu Umowy Grantowej, pierwsze projekty mogą się rozpocząć już końcem 2023 r.

Priorytet ŚRODOWISKO: Ocena wniosków będzie trwała od listopada 2023 r. do stycznia 2024 r. Wybór projektów jest planowany w lutym 2024 r. Rozpoczęcie realizacji każdego projektu nastąpi po przejściu etapu kontraktacji i podpisaniu Umowy Grantowej, pierwsze projekty mogą się rozpocząć w marcu 2024 r.

10. Czy każdy projekt musi załączyć do wniosku studium wykonalności?

Studium wykonalności jest obowiązkowym załącznikiem do Wniosku Aplikacyjnego dla projektów z infrastrukturą powyżej 1 mln EUR.

Więcej informacji – w p. 6.4. Podręcznika Programu.

11. Czy dla projektu infrastrukturalnego trzeba przygotować 1 studium wykonalności czy 2?

Studium wykonalności należy wykonać, jeżeli komponent infrastrukturalny całego projektu stanowi powyżej 1 mln euro. Jeżeli załącznik dotyczy Partnera z Polski, to załącznik przygotowuje Partner z Polski (w j. polskim + streszczenie w j. angielskim), jeżeli dotyczy Partnera z Ukrainy – załącznik przygotowuje Partner z Ukrainy (w j. ukraińskim + streszczenie w j. angielskim). Jeżeli załącznik dotyczy obu partnerów (na przykład, jeden ma infrastrukturę na 800 tys. euro, a drugi na 200 tys. euro), to może być albo jeden załącznik w j. polskim lub j. ukraińskim, albo dwa osobne dokumenty w językach narodowych (oraz streszczenie/-a w j. angielskim).

12. Czy to polski partner musi wypełnić wniosek, czy może to zrobić także partner ukraiński?

Z którym z nich będzie podpisywana umowa?

Partner Wiodący składa jeden wspólny wniosek przez system aplikacyjny WOD2021. Partner Wiodący jest wyznaczany przez wszystkich partnerów przed złożeniem Wniosku Aplikacyjnego. Partnerem Wiodącym może być partner z Polski lub partner z Ukrainy. Umowa grantowa jest podpisywana z Partnerem Wiodącym.

Więcej informacji na temat partnerstwa – w p. 4.3 Podręcznika Programu.

13. Czy załącznik 12 dotyczący partnerów z Ukrainy musi być załączony do wniosku, czy może zostać uzupełniony w terminie 5 miesięcy od decyzji o przyznaniu dofinansowania?

Zgodnie z p. 6.4 Podręcznika Programu, Annex A12 musi być załączony do wniosku. Uzupełnienie w terminie 5 miesięcy od decyzji o przyznaniu dofinansowania dotyczy załącznika 10 (pozwolenie na budowę).

Więcej informacji – w p. 6.4 Podręcznika Programu.

 

14. Czy załączniki takie jak np. dokument rejestrowy, upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy, dokumenty finansowe mogą zostać złożone w językach narodowych czy wymagane jest tłumaczenie na j. angielski?

Wymienione dokumenty mogą zostać złożone w językach narodowych.

15. Czy rozpoczęcie projektu można zaplanować na dowolnie wybrany termin?

Program nie narzuca daty rozpoczęcia projektu. Powinien się on rozpocząć możliwie jak najszybciej po podpisaniu umowy, w której wskazana będzie konkretna data startu. Wszystkie działania w projekcie powinny zostać zakończone do 31.12.2029, a projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna